Adatvédelmi Nyilatkozat

TRENDY CENTER Kft.

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse TRENDY CENTER Kft. 2146 Mogyoród Gödöllői út 228. (a továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, amelyet a TRENDY CENTER Kft.. magára nézve kötelezőnek tart.

A jelen Tájékoztató Társaság által üzemeltetett www.klimaenergia.hu webshopról/honlapról történő megrendelések és a megrendelések teljesítésével összefüggésben a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

A Személyes adatok kezelése a hatályos magyar jogszabályok és az Európai Unió vonatkozó jogszabályi rendelkezései alapján történik.

Jelen Tájékoztató értelmében a TRENDY CENTER Kft. az, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit meghatározza, a Társaság által nyújtott szolgáltatások igénybe vétele esetén a Társaság Adatkezelőnek minősül.

Az adatkezelő adatai

TRENDY CENTER Kft. adatai:
Teljes név: Trendy Center Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2146, Mogyoród Gödöllői út 228.
Cégjegyzékszám: 13-09-153145
nyilvántartó cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság
adószám: 23760066-2-13

A TRENDY CENTER Kft. Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

Jelen tájékoztató értelmében Személyes adat vagy adat bármilyen olyan adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik. Adatfeldolgozó az a szolgáltató, aki a TRENDY CENTER Kft nevében Személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások igénybevétele esetében az Adatfeldolgozó a jelen tájékoztatóban megjelölt MPL Magyar Posta Zrt.  Felhasználó az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja a jelen Tájékoztatóban felsorolt adatait. A TRENDY CENTER Kft által elérhető Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – Külső szolgáltatót vehet igénybe, melyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik a TRENDY CENTER Kft részére Személyes adatokat továbbíthatnak.

A Társaság Személyes adatot csak csak a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezel.

A Társaság által üzemeltetett Klímaenergia webáruház www.klimaenergia.hu webshop/ honlap  bárki által látogatható személyes adat megadása nélkül is.

Az adatkezelést a Társaság a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli, az adatkezelés kezdete az adatok megadásával/ regisztrációval történik és az adatok törléséig, az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetve a törvényben meghatározott egyéb időpontig tart.

Kezelt és gyűjtött adatok köre

A Felhasználó önkéntes döntése alapján a TRENDY CENTER Kft. a klimaenergia.hu webshopon/ honlapon keresztül elérhető Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: – név, lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím.
A TRENDY CENTER Kft az általa lebonyolított eseti nyereményjátékok körében az alábbi Személyes adatokat kezeli: név, cím, e-mail, telefonszám.
A webshop szolgáltatáshoz kapcsolódóan a TRENDY CENTER Kft. kezelheti továbbá a következő Személyes adatokat: név, lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, valamint a számlázáshoz a Felhasználó által megadott számlázási névre és címre vonatkozó Személyes adatokat, és a megvásárolni kiválasztott termékekhez és a választott fizetési módhoz kapcsolódó Személyes adatokat is.

Az adatkezelés célja

A TRENDY CENTER Kft. által folytatott Adatkezelések célja elsősorban – a Társaság üzleti tevékenységével összefüggő kapcsolattartás;
– a Felhasználó azonosítása;
– a Felhasználóval való kapcsolattartás;
– egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése; közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresések (például hírlevelek küldése stb.);
– a Felhasználó által generált tartalmak közzétételéhez tárhely biztosítása (hozzászólás, fórum stb.); – egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
– a webshop szolgáltatás igénybe vétele esetén esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése, illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, a vételár számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;
– a TRENDY CENTER Kft. jogos érdekeinek érvényesítése.

Az adatok felhasználása és az adatok továbbítása

A TRENDY CENTER Kft. a fenti adatkezelési célok megvalósítása érdekében kezelhet Személyes adatokat. A TRENDY CENTER Kft. tájékoztatja Felhasználókat, hogy a megadott Személyes adatokat az előzőekben felsorolt céloktól eltérő célokra nem használja fel. A Személyes adatokat a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül nem adja tovább harmadik félnek, kivéve ha arra jogszabályi előírásnál fogva köteles. Az Adatkezelésre egyébként a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a www.klimaenergia.hu oldal használata során általuk közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek. 

A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés, vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség.
A Szolgáltatások igénybevétele esetén az Adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, valamint a Felhasználó által létrehozott szerződés megkötése, illetve teljesítése, A Felhasználó, mint vásárló a www.klimaenergia.hu honlapon történő regisztrációval vagy a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció, vagy az igénybe vétel során megadott Személyes adatait a Szolgáltató a megrendelés teljesítésére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja. 

A Társaság által kiállított bizonylaton szereplő Személyes adatokat a TRENDY CENTER Kft. a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli.

Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető.

A Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott adatok és a hozzájárulások tőle származnak és az adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá azért is, hogy a megadott adatok felhasználásával kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást. Mindezekre tekintettel egy megadott e-mail címen, vagy a megadott adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta. Ha a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, az ezzel kapcsolatos felelősség őt terheli és a Társaság jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. 

A  TRENDY CENTER Kft. a kapott Személyes adatokat bizalmasan, a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli, azokat az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. 

Amennyiben az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni a Felhasználó által megadott Személyes adatokat, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A  TRENDY CENTER Kft. által kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, törléséről értesíti az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította, kivéve, ha az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az adatkezelés tartama

A megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó az adott Szolgáltatásról le nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését, ebben az esetben a Személyes adat a Társaság rendszereiből törlődik. A Felhasználó a Személyes adatainak törlését a info@klimaenergia.hu e-mail címre eljuttatott elektronikus levéllel vagy a weboldalon belépést követően tudja végrehajtani,illetőleg postai úton, a Társaság székhelyére eljuttatott nyilatkozat formájában kérheti.

A TRENDY CENTER Kft. által szervezett nyereményjátékok résztvevőinek Személyes adatait TRENDY CENTER Kft. – kivéve, ha a Felhasználó egyéb célú adatkezeléshez is hozzájárult – az adott nyereményjáték végéig kezeli.

Marketing célból megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó kifejezetten nem kéri azok törlését. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést a TRENDY CENTER Kft. végrehajtja. 
Törlés helyett a TRENDY CENTER Kft. – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot a TRENDY CENTER Kft. mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

A felhasználó jogai

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy a TRENDY CENTER Kft. kezeli-e a Felhasználó Személyes adatát, és ha igen, akkor azt is kérheti, hogy az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést amit a weboldalon belépés után a személyes adatok letöltése menüpontban tudja letölteni. A Felhasználó felvilágosítást kérhet továbbá az adatkezelés céljáról, az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köréről, arról, hogy kik azok, akik a személyes adatait megkapták, vagy meg fogják kapni. Felvilágosítás kérhető az adatkezelés jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges Adatfeldolgozók nevéről és címéről, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről is.  A Felhasználó a tájékoztatást az info@klimaenergia.hu .e-mail címre eljuttatott elektronikus levéllel illetőleg postai úton, a Társaság székhelyére eljuttatott levélben kérheti.

A Felhasználót megilleti az a jog, hogy a TRENDY CENTER Kft. által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását kérje, kérheti továbbá a hiányos Személyes adatok kiegészítését is.

Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok elektronikus levélben az info@klimaenergia.hu e-mail címen, vagy a weboldalon való bejelentkezés után,illetve postai úton a Társaság székhelyére eljuttatott levélben módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Bizonyos esetekben a TRENDY CENTER Kft. az általa kezelt Személyes adatok törlését megtagadhatja. Olyankor kerülhet erre sor, ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; illetőleg a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, valamint a jogi igények előterjesztésének, érvényesítésének, illetve védelme érdekében.

Amennyiben a felhasználó kérelmére Személyes adatainak törlésére irányuló igényt az adatkezelő teljesíti a törlést követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

A TRENDY CENTER Kft. által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás a hírlevélben található linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén a TRENDY CENTER Kft. a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen a jelen adatvédelmi tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

Az Adatkezelő tájékoztatást ad arról is, hogy a Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat az alábbi elérhetőségeken: 

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 
telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410 
e-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu

Mogyoród, 2019.08.25. TRENDY CENTER Kft. Klíma Webáruház

Tartalomjegyzék

AZ ADATKEZELŐ ADATAI:

TRENDY CENTER Kft. adatai:
Teljes név: Trendy Center Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2146, Mogyoród Gödöllői út 228.
Cégjegyzékszám: 13-09-153145
nyilvántartó cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság
adószám: 23760066-2-13

Google Maps

A térkép betöltésével elfogadja a Google adatvédelmi irányelveit.
Tudj meg többet

Térkép betöltése

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 
telefon: +36-1-391-1400; 
Fax: +36-1-391-1410 
e-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu

Google Maps

A térkép betöltésével elfogadja a Google adatvédelmi irányelveit.
Tudj meg többet

Térkép betöltése